فنراد

فرهنگ نخبگی در خدمت رشد اقتصاد دیجیتال

یادگیری مهارت ، مهارت یادگیری

نظر به تحول شتابان مدل های کسب و کار مبتنی بر فناوری و نوآوری در سطح جامعه بین الملل، و از آن جایی که مهمترین مولفه رشد اقتصاد دیجیتال برخورداری این صنعت از نیروهای متخصص جوان و نوجوان قلمداد میشود؛ ضروری است تا بستری چابک، دانش محور و خلاقیت  پرور در مسیر شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان ایرانی با محوریت شرکت های کارآفرین موفق اقتصاد دیجیتال و حمایت دستگاه های حاکمیتی فراهم شود. فنراد (فرهنگ نخبگی در خدمت رشد اقتصاد دیجیتال) برگرفته از نیاز شرکت های بزرگ این حوزه در خصوص تامین و پرورش نیروی انسانی ماهر و توانمند است.

فنراد که تمامی دانش  آموزان پایه های نهم تا دوازدهم (مقطع متوسطه) را هدف قرار می دهد بستری است که همزمان با ارائه آموزش های تئوری، فنی، مهارتی و کارآموزی همراه با ایجاد فرصت جهت تجربه محیط واقعی کار ضمن ایجاد شرایط لازم برای رشد و ارتقای دانش اموزان موجبات توسعه کارآفرینی، خلق ثروت و نوآوری در اقتصاد دیجیتال را نیز فراهم می نماید.

فنراد چیست ؟

فنراد نهادی غیر حاکمیتی است که مقرر است تحت نظارت و حمایت وزارت آموزش و پرورش فعالیت نماید. فنراد صرفاً در زمینه توسعه بسترهای لازم برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و کارآزموده در راستای رشد اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کند.

اهداف فنراد

توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی اقتصاد دیجیتال در کشور

استعدادیابی و زمینه‌سازی شکوفایی استعدادهای جامعه دانش­ آموزی در همه سطوح مرتبط با اقتصاد دیجیتال

تسهیل زمینه مشارکت شرکت­های دانش­ بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال در فن­راد

ایجاد زیست­بوم هم افزایی میان دستگاه های اجرایی، کارآفرینان اقتصاد دیجیتال و نهادهای آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی اقتصاد دیجیتال

پایش مستمر جایگاه سرمایه انسانی برای اقتصاد دیجیتال کشور در سطح منطقه ­ای و بین­ المللی

ارتباط بین اجزاء در اکوسیستم فنراد

وظایف و فعالیت‌ها

به منظور تحقق اهداف مذکور، فنراد اقدامات زیر را از طریق مدارس، موسسات و شرکت های عضو به عمل خواهد آورد: