احراز هویت آنلاین

از ثبت نام سجام تا گرفتن کد معاملاتی بصورت کاملا غیر حضوری

معرفی هوشیار ˚۳۶۰

سامانه ثبت نام و احرازهویت غیرحضوری به منظور تسهیل در فرایند دریافت کد معاملاتی مشتریان کارگزاری ها راه اندازی و عملیاتی گردیده است. در این سیستم مشتریان با مراجعه به سامانه مذکور امکان اقدام در خصوص هر یک از موارد: ثبت نام در سجام، احراز هویت سجام، ثبت نام در کارگزاری را خواهند داشت و در انتها پس از تایید اطلاعات فردی، ارسال مدارک و انعقاد قرارداد الکترونیکی در صف تایید کارگزاری قرار گرفته و در صورت تایید اپراتور کارگزاری، کد معاملاتی خود را بصورت غیر حضوری دریافت می کنند.

احراز هویت شده تا کنون

ویژگیهای سامانه یکپارچه ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری

برای کارگزاری

برای مشتریان

اختصاص کد معاملاتی در کمتر از ۱۰ دقیقه

سوابق همکاری

نام هایی که افتخار همراهی داشتیم