در آذر ماه سال ۱۳۹۵ با اضافه شدن قسمت همیاری به موبایل بانک تجارت، کمپین “تهیه لباس گرم  و وسایل گرمایشی برای خانواده های مادرسرپرست و کودکان نیازمند حاشیه نشین تهران”  توانست  با کمک مردم عزیز در کمتر از ۳۰ ساعت سریع ترین کمپین الکترونیکی را با ۱۲۱۳ همیار موبایل بانکی با موفقیت به سرانجام رساند.

درج دیدگاه غیر فعال است