+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

حباب شارژ
در حال حاضر توسعه این محصول متوقف شده است و جزو سوابق گذشته شرکت محسوب می‌شود.


در همه ی شهرهای بزرگ، هر روز صد ها هزار نفر با مشکل شارژ باتری تلفن همراه خود مواجه می شوند.
Bubbles یک راه حل ساده و موثر برای این مشکل ارائه کرده است.

Bubbles چیست؟

سرویس تبلیغات و مشتری مداری Bubbles

تصاویری از مکان های نصب شده Bubbles:


تصاویری از اپلیکیشن MyBubbles: