+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

نسخه پیچ
در حال حاضر توسعه این محصول متوقف شده است و جزو سوابق گذشته شرکت محسوب می‌شود.


راه هوشمند دسترسی به داروهای نسخه پزشکیبرای اولین بار در کشور به منظور تسهیل در دریافت دارو از داروخانه و اطلاع از داروهای موجود در نسخه، اپلیکیشنی به نام "نسخه پیچ" طراحی شده است. بیماران به آسانی و تنها با ارسال عکس نسخه های خود از وجود داروهایشان به همراه مبلغ آن در داروخانه مربوطه مطلع می شوند و با پرداخت آنلاین می توانند دارو را تهیه نمایند.