+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

موبایل بانک حکمت ایرانیان


در حال حاضر توسعه این محصول متوقف شده است و جزو سوابق گذشته شرکت محسوب می‌شود.یکی از محصولات موبایلی شرکت عصردانش افزار موبایل بانک حکمت ایرانیان بوده است که به صورت مشارکتی برای بانک حکمت ایرانیان طراحی و پیاده سازی گردیده بود.


پیاده‌سازی به صورت مشارکتی
در مدل مشارکتی، سریع بودن زمان تصمیم گیری، افزایش کیفیت و خلاقیت به دلیل هدف رضایت مشتری است. انجام پروژه بدون هزینه برای کارفرما، افزایش سرعت پیاده‌سازی و توسعه بدلیل کاهش مراحل اداری، افزایش درآمد مجری در بلند مدت، رضایتمندی سه جانبه مشتری، کارفرما و مجری می‌باشد.


قابلیت‌های موبایل بانک حکمت ایرانیان (اندروید)


امنیت برنامه:
حساب‌ها و کارت‌ها:
قبوض و شارژ:
چک و تسهیلات:
امکانات دیگر: