اخذ مجوز ارتباطات ثابت (FCP)

در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با اختیار حاصله ... ادامه مطلب